Begin 2021 start live pilot met de integrale planning

Rotterdam, 17 december 2020 – Portbase en Nextlogic werken samen aan een optimale doorstroming van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. In deze Update informeren wij u over de actuele stand van zaken op weg naar de ingebruikname van de integrale planning.

Samen met de deelnemers vinden op dit moment de voorbereidingen plaats voor de live pilot. De geplande start hiervan vindt plaats zodra de recent toegevoegde functionaliteiten in de service Melding Container Achterland (MCA) Barge stabiel draaien en de laatste ketentesten succesvol zijn afgerond (lees hieronder meer). Naar verwachting zal de live pilot in februari 2021 starten. 28 deelnemers – die circa 60 procent van het totale marktvolume vertegenwoordigen – gaan de integrale planning dan gedurende twee periodes van twee weken in de praktijk testen, met een korte onderbreking voor evaluatie. Het doel van de live pilot is om aan te tonen dat de integrale planning van binnenvaartschepen bij terminals echt goed werkt en voordelen oplevert.

De live pilot is de laatste stap voordat de integrale planning daadwerkelijk in gebruik komt. Zodra de beoogde werkwijze is gevalideerd en iedereen akkoord is, kan de integrale planning officieel live. Alle deelnemers krijgen tijdig bericht over het exacte moment dat de pilot van start gaat. Ook via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

Uitbreiding MCA Barge met invoervelden voor integrale planning

Alle dagelijkse informatie-uitwisseling van barge operators voor de integrale planning loopt straks via de service MCA Barge van Portbase. Op het moment dat de live pilot voor de integrale planning start, krijgt MCA Barge hiervoor een aantal extra invoervelden. Pilotdeelnemers die voor MCA Barge met een API-koppeling werken, kunnen de extra velden automatisch vanuit hun eigen systeem vullen. Overige deelnemers doen dit via de MCA Barge webschermen.

Vast kijken hoe dit werkt?
De werking van de extra velden en hoe planners deze het beste gebruiken voor een optimale integrale planning wordt uitgelegd in de instructievideo op Portbase Support en in de online trainingen van Nextlogic, waarover hieronder meer.

Instructievideo integrale planning van Nextlogic via MCA Barge

Toegangscode e-learning Nextlogic aanvragen

Nieuwe functie: cut-off voor los/laadlijst

Op weg naar de livegang van de integrale planning wordt het voor barge operators essentieel om voor elk bezoek aan een deelnemende terminal tijdig correcte los-/laadlijsten aan te leveren. Alleen dan kan een goede planning gemaakt worden.

Om dit mogelijk te maken is recent als nieuwe functie in MCA Barge de automatische cut-off van de los-/laadlijst geïntroduceerd. Een aantal uur voor de geplande aankomst bij een terminal krijgt een los-/laadlijst daarmee de status definitief. In principe zijn dan geen wijzigingen meer mogelijk. Met de juist voorgemelde (‘groene’) containers op de definitieve los-/laadlijst kan de terminal het bezoek van het binnenvaartschip vervolgens goed voorbereiden. Tegelijkertijd gebruikt Nextlogic de definitieve los-/laadlijsten voor het verder optimaliseren van de integrale planning.

De automatische cut-off van de los-/laadlijst loopt momenteel als pilot voor bezoeken aan RWG en APMT MVII. De pilot met ECT Delta en ECT Euromax zal binnenkort worden hervat. APMTR zal daarna snel volgen. Elke terminal bepaalt zelf hoeveel uur voor de geplande aankomst van het binnenvaartschip de cut-off plaatsvindt. Voor bezoeken met uitsluitend lege containers kunnen andere cut-off tijden gelden. Ook dit bepaalt elke terminal zelf.

Ketentesten naderen voltooiing

Met ketentesten worden alle stappen in de voor de integrale planning benodigde informatie-uitwisseling vooraf uitvoerig getest. Tussen barge operator en Portbase, tussen Portbase en Nextlogic, tussen Portbase en terminal of depot, tussen Nextlogic en terminal of depot, tussen Nextlogic en barge operator… alle systemen moeten onderling en in samenhang optimaal met elkaar communiceren. De meeste ketentesten zijn inmiddels afgerond. De komende weken wordt hard gewerkt aan de verdere voltooiing.

Belangrijke rol voor schippers

Bij de uitvoering van de integrale planning is een belangrijke rol weggelegd voor de schipper. Bij elk bezoek aan de haven van Rotterdam namens een deelnemende barge operator, krijgt de schipper rechtstreeks vanuit Nextlogic een vaarplan gepresenteerd. Dit gebeurt via internet op zijn / haar PC, laptop of telefoon. De integrale planning werkt alleen als elke schipper dit plan exact volgt.

Meer informatie vindt de schipper op deze schipperspagina en in de veel gestelde vragen voor schippers op de website ‘Portbase en Nexlogic verbinden’. Voor de schipper is vanuit Nextlogic bovendien een aparte e-learning beschikbaar.

Doe de Nextlogic e-learning!

Voor een optimaal gebruik van de integrale planning en uitleg over alle veranderingen ten opzichte van de huidige praktijk heeft Nextlogic een uitgebreide e-learning samengesteld. Hierbinnen zijn aparte modules beschikbaar voor planners, schippers en terminal en depot operators. Via de e-learning kunt u zich in uw eigen omgeving op de momenten dat u het schikt, de nieuwe manier van werken eigen maken.

Voor toegang tot de e-learning is een code nodig. Deze wordt gratis verstrekt aan elke deelnemer. Meer toegangscodes nodig? Operationeel managers van deelnemers kunnen deze via dit formulier aanvragen bij Nextlogic.

Meer informatie
Heeft u vragen over de oplossingen van Nextlogic en Portbase of over wat de samenwerking voor u betekent? Bij Nextlogic kunt u contact opnemen met Wouter Groen, 06 53 91 44 53, w.groen@nextlogic.nl. Bij Portbase is dit Remmert Braat, 06 24 67 70 08, r.braat@portbase.com.

 

 

 

 

Nieuwe fase in route naar de integrale planning

Portbase en Nextlogic werken samen aan een optimale doorstroming van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. In deze gezamenlijke Update informeren wij u over de actuele stand van zaken op weg naar ingebruikname van de integrale planning.

Alle barge operators aangesloten op Barge Planning zijn in februari succesvol door Portbase overgezet naar de nieuwe service Melding Container Achterland (MCA) Barge. Met gebruik van de data uit MCA Barge is nu de volgende fase van start gegaan. Nextlogic voert hierin samen met de deelnemende bedrijven de eerste praktijkproeven uit met de integrale planning.

Wij realiseren ons daarbij dat het coronavirus momenteel voor zeer uitdagende marktomstandigheden zorgt. Bij bedrijven is minder capaciteit beschikbaar. In overleg met alle deelnemers zoeken wij naar de beste oplossingen. De ingebruikname van de integrale planning is hierbij drie maanden opgeschoven naar september 2020. De actuele planning vindt u altijd op de gezamenlijke website Portbase en Nextlogic verbinden.

Praktijkproeven integrale planning van start

Nextlogic is op 14 april gestart met concrete praktijkproeven met de integrale planning. Deze gaan van klein naar groot en krijgen stapsgewijs steeds meer deelnemers. De data uit de Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge over schip en lading en de input over beschikbare capaciteit van terminals en depots zijn daarbij de basis. 27 barge operators, deepsea-terminals en empty depots hebben hun medewerking toegezegd. De praktijkproeven omvatten achtereenvolgens:

  • Zes weken schaduwdraaien met de integrale planning
    In deze periode van schaduwdraaien presenteert Nextlogic aan de deelnemers statische planningen voor specifieke scenario’s. Belangrijkste doel is om aan de hand hiervan samen met hen te bepalen of de gepresenteerde statische planningen in de praktijk daadwerkelijk werkbaar zijn.
  • 1ste gecontroleerde pilot met dynamische planningen
    Deelnemers kunnen in deze gecontroleerde pilot in de praktijk zelf voor het eerst dynamische planningen uitproberen. Nextlogic en de deelnemende bedrijven krijgen zo nog meer inzicht of de planningen daadwerkelijk uitvoerbaar zijn, of de processen goed lopen en waar eventuele bugs optreden.

Dagelijkse werkwijze verandert nog niet
Gedurende het schaduwdraaien en de eerste gecontroleerde pilot blijven alle deelnemers hun dagelijkse werkzaamheden gewoon op de bestaande manier afhandelen via MCA Barge. De praktijkproeven zijn primair bedoeld om met elkaar meer inzicht te krijgen in de werking van de integrale planning. Parallel vinden in deze periode op de achtergrond uitgebreide ketentesten plaats voor een goede doorloop van data tussen Portbase, Nextlogic, terminal en depot operators, barge operators en softwareleveranciers. Zodra de genoemde stappen zijn doorlopen, start de daadwerkelijke ingebruikname van de integrale planning in de dagelijkse praktijk.

API-koppeling creëert optimaal voordeel

Barge operators waren tot nu toe gewend om met Portbase te communiceren via EDI. De nieuwe Portbase-service MCA Barge werkt echter via API’s. Datzelfde geldt voor de integrale planning van Nextlogic. De (definitieve) API-specificaties zijn nu voor iedereen beschikbaar. Portbase vraagt barge operators daarom contact op te nemen met hun softwareleverancier om de overstap naar een API-koppeling in te plannen.

Alleen via een API-koppeling biedt MCA Barge optimaal voordeel. De barge operator kan dan namelijk ook de rotatie- en bezoekinformatie rechtstreeks voormelden vanuit zijn eigen systeem. Nu moet dit nog apart via webschermen. Dit zijn onnodige extra handelingen.

EDI-converter biedt tussenoplossing
Voor het actuele gebruik van MCA Barge stelt Portbase als tijdelijke oplossing een EDI-converter beschikbaar. Deze converter zet – zonder dat een barge operator iets hoeft te doen – in EDI aangeleverde informatie automatisch om in API. Deelnemers profiteren dan echter nog niet van alle voordelen van MCA Barge. Stap daarom in overleg met uw softwareleverancier zo snel mogelijk over!

Belangrijke rol voor schippers

Bij de uitvoering van de integrale planning is een belangrijke rol weggelegd voor de schippers. Zij krijgen bij elk bezoek aan de haven van Rotterdam rechtstreeks vanuit Nextlogic een vaarplan gepresenteerd. De integrale planning werkt alleen als elke schipper dit plan exact volgt. Op de website ‘Portbase en Nextlogic verbinden’ is nu daarom een aparte pagina voor schippers beschikbaar. Deze pagina geeft hen kort en bondig uitleg over hun rol in de integrale planning. Bovendien wordt verwezen naar een vanuit Nextlogic voor schippers beschikbare e-learning.

Meer informatie

Heeft u vragen over de oplossingen van Nextlogic en Portbase of over wat de samenwerking voor u betekent? Bij Nextlogic kunt u contact opnemen met Wouter Groen, 06 53 91 44 53, w.groen@nextlogic.nl. Bij Portbase is dit Remmert Braat, 06 24 67 70 08, r.braat@portbase.com.

Wilt u de volgende Update rechtstreeks per e-mail ontvangen? Klik hier

Pilot Update – Start schaduwdraaien Nextlogic

Op 20 februari hebben wij samen met LINc een druk bezochte bijeenkomst georganiseerd voor barge operators. Vanuit Portbase en Nextlogic is hierbij de actuele stand van zaken verteld op weg naar de livegang van het integraal plannen. Voor u als pilotdeelnemer lichten wij hieronder kort het gepresenteerde stappenplan toe. Met name vragen wij uw aandacht voor het begin april startende schaduwdraaien. Daarbij gaan wij gebruikmaken van de door u via Melding Container Achterland (MCA) Barge aangeleverde data.

Route naar livegang integrale planning

Dit schema toont u het op 20 februari gepresenteerde tijdpad voor de ingebruikname van de integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken aan de haven van Rotterdam. Dit traject – waarin onder meer uitgebreide ketentesten plaatsvinden – telt voor u vier belangrijke mijlpalen:

  1. Periode van schaduwdraaien met statische planningen
  2. 1ste gecontroleerde pilot met dynamische planningenTijdens deze eerste twee stappen organiseert u uw day-to-day business en planningen nog steeds bilateraal via MCA Barge. Vanaf stap 3 gaat u in uw dagelijkse praktijk gebruikmaken van de integrale planning.
  3. 2de pilot
  4. Daadwerkelijke ingebruikname integrale planning

Eerste stap: vier weken schaduwdraaien

Begin april start Nextlogic samen met u een periode van vier weken schaduwdraaien met de integrale planning. Hierbij maken wij gebruik van de data die wij via MCA Barge van Portbase van u verkrijgen. Het doel van deze testfase is drieledig: Kan ons systeem inderdaad de workload aan? Stromen de benodigde data goed door? En zijn wij vervolgens ook in staat om u realistische planningen te presenteren?

In deze periode van schaduwdraaien gaat het om statische planningen voor specifieke scenario’s. Deze planningen leggen wij aan u voor, om zo gezamenlijk te leren of u daadwerkelijk goed hiermee uit de voeten kunt. Bij een positief verloop schalen wij tijdens het schaduwdraaien elke week het aantal deelnemers en de omvang van de scenario’s verder op.

Handleiding voor pilot deelnemers

Voor deelnemers aan het schaduwdraaien hebben wij deze handleiding opgesteld. Het document beschrijft de aanpak tijdens het schaduwdraaien van Nextlogic en de wijze waarop het schaduwdraaien gezamenlijk wordt uitgevoerd, maar ook wat er van de deelnemers verwacht wordt. Daarnaast is te lezen wanneer wij verwachten het schaduwdraaien te gaan afronden en geven wij een doorkijkje naar de volgende fase: de eerste live pilot.

Meer informatie over de vervolgstappen op het schaduwdraaien leest u in de volgende Pilot Updates.

Supportpagina MCA Barge en e-learning integrale planning

Voor een optimaal gebruik van MCA Barge biedt Portbase u een aparte supportpagina met onder meer korte instructievideo’s, een quick start guide en de antwoorden op veel gestelde vragen.

Om u voor te bereiden op de integrale planning heeft Nextlogic een speciale e-learning ontwikkeld, met een groot aantal verschillende modules. In het e-mailbericht waarin o.a. aan u werd gevraagd om de ‘verklaring deelname implementatiefase’ van Nextlogic te tekenen, heeft u voor deze e-learning een aantal vouchers ontvangen. Hiermee hebben uw planners toegang tot de leeromgeving. Zo kunnen zij in hun eigen tempo, op de momenten dat hen het beste past alvast deze geheel nieuwe manier van werken bekijken. De e-learning is benaderbaar via: https://training.nextlogic.nl.

Heeft u voor de e-learning meer vouchercodes nodig? U vraagt deze eenvoudig aan door een mail te sturen aan info@nextlogic.nl. Vermeld hierbij het aantal gewenste vouchercodes en uw bedrijfsnaam.

Meer informatie

Heeft u vragen over de oplossingen van Nextlogic en Portbase, over de samenwerking of over de pilot? Bij Nextlogic kunt u contact opnemen met Wouter Groen, 06 53 91 44 53, w.groen@nextlogic.nl. Bij Portbase is dit Remmert Braat, 06 24 67 70 08, r.braat@portbase.com.

Portbase en Nextlogic werken samen aan een snellere containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven

Optimale informatie-uitwisseling over schip en lading via Portbase gaat binnenkort hand in hand met de integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken door Nextlogic. In deze Update informeren wij u graag over onze nieuwe gezamenlijke website en de uitrol op weg naar de ingebruikname van de integrale planning.

Centrale website biedt markt alle informatie

Vanaf nu vindt u op www.portbase-nextlogicverbinden.nl alle informatie over de samenwerking van Portbase en Nextlogic voor een efficiënte en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. De gezamenlijke website laat zien hoe wij via één ingang de partijen in de binnenvaartketen verbinden. Ook leest u welke stappen u doorloopt om te profiteren van een sneller en beter bezoek aan de Rotterdamse haven.

Zowel voor barge operators, terminal en depot operators als softwareleveranciers toont de website hoe de samenwerking werkt en wat deze oplevert. Voor elke partij is daarbij zichtbaar welke eigen acties nodig zijn om tijdig over te stappen van Barge Planning op Melding Container Achterland Barge en aan te sluiten op Nextlogic. Ook de route naar de daadwerkelijke livegang van de integrale planning staat stap voor stap beschreven. Deze planning houden wij voortdurend actueel. De website omvat verder onder meer een uitgebreide sectie met antwoorden op veelgestelde vragen. 

Route naar de integrale planning bekend

Bent u er klaar voor?
De afgelopen maanden is achter de schermen door Portbase en Nextlogic hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het samen beter bedienen van de containerbinnenvaart. Nu is het zover dat concreet een begin wordt gemaakt met de uitrol naar de markt:

Stap 1: 18 november 2019

Start pilot Melding Container Achterland (MCA) Barge
De nieuwe Portbase-dienstverlening voor het voormelden van bezoeken en containers bij terminals en depots is inmiddels technisch klaar. Samen met enkele barge operators en terminals is Portbase inmiddels een ketenbrede pilot gestart (zowel via web als API) voor het testen van de werking van MCA Barge in de praktijk. Geleidelijk worden daarbij steeds meer deelnemers uit de MCA Barge werkgroep overgezet naar de nieuwe dienstverlening. Binnenkort informeert Portbase u over de aanpak en het verloop van deze pilot.

Stap 2: Medio januari 2020

MCA Barge live
Portbase zet medio januari de overige deelnemers van de service Barge Planning automatisch over naar het nieuwe MCA Barge. U hoeft hiervoor in technische zin niets te doen. Voorafgaand aan deze overstap, stelt Portbase instructiematerialen ter beschikking, die u helpen met het eerste gebruik van de webschermen.

Stap 3: Medio februari 2020

Praktijkproeven met integrale planning
Met de real-time data vanuit MCA Barge en de input over beschikbare capaciteit van deelnemende terminals en depots gaat Nextlogic vanaf medio februari schaduwdraaien met de integrale planning. Dit gebeurt op de achtergrond, om zo de integrale planning op basis van de praktijk verder te finetunen. Gedurende deze pilotperiode blijven alle partijen in de binnenvaartketen hun day-to-day business en planning gewoon op de bestaande manier afhandelen via MCA Barge.

Stap 4: Begin april 2020

Ingebruikname integrale planning
De integrale planning gaat begin april officieel live. Vanaf nu wordt voor alle deelnemende barge, terminal en depot operators ieder bezoek van een containerbinnenvaartschip aan de haven van Rotterdam automatisch gepland. Voor elk schip wordt een optimale bezoekvolgorde gepresenteerd. Deze is ook zichtbaar in de service MCA Barge.

Bij de start in het voorjaar van 2020 zullen alle grote deepsea-terminals op de Maasvlakte klaar zijn voor integraal plannen. Samen maken wij elk binnenvaartbezoek in de Rotterdamse haven beter!

Bent u er klaar voor?

Voor een optimaal gebruik van MCA Barge vragen wij barge operators in hun berichtenuitwisseling over te stappen van EDI naar API. Bent u hiermee nog niet gestart? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw softwareleverancier voor het in gang zetten van de noodzakelijke stappen. Voor het profiteren van de integrale planning meldt u zich daarnaast apart als deelnemer aan bij Nextlogic.

Voor barge operators die niet tijdig de benodigde overstap van EDI naar API kunnen maken, zet Portbase een EDI-converter in. Deze converter zet de in EDI aangeleverde containergegevens automatisch om naar het nieuwe MCA-format. U kunt dan toch met MCA Barge werken, zonder echter nog alle voordelen van een volwaardige aansluiting op de nieuwe dienstverlening.

Meer informatie

Heeft u vragen over de oplossingen van Nextlogic en Portbase of over wat de samenwerking voor u betekent? Bij Nextlogic kunt u contact opnemen met Wouter Groen, 06 53 91 44 53, w.groen@nextlogic.nl. Bij Portbase is dit Remmert Braat, 06 24 67 70 08, r.braat@portbase.com.

Samenwerking Nextlogic en Portbase

Nextlogic en Portbase gaan samenwerken voor een betere afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Dit maken beide partijen vandaag bekend. De samenwerking moet leiden tot meer efficiency, lagere kosten en betere dienstverlening voor alle betrokken partijen in het logistieke proces.

Versterken positie ingang West-Europa

De Rotterdamse haven is een belangrijk knooppunt voor vervoer van en naar het achterland. Dit achterland strekt zich uit van Nederland tot voorbij België, Duitsland en Zwitserland. Echter, piekbelasting door toegenomen call sizes, en gebrek aan inzicht door bezoeken en losmomenten bij meerdere terminals zorgen voor inefficiency en vertraging in de transportketen. Portbase directeur Iwan van der Wolf: “Meer en beter inzicht in het transport van en naar terminals en empty depots is een keiharde eis om in de toekomst de ingang van en naar West-Europa te blijven.” De samenwerking tussen beide organisaties leidt ertoe dat nieuwe en bestaande dienstverlening optimaal op elkaar afgestemd wordt.

Ease of doing business

Één ingang en één manier van werken is van belang voor de positie van de binnenvaart in het achterlandvervoer. Emile Hoogsteden Director Containers, Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf Rotterdam: “Dit is het doel van de samenwerking. Het gaat voordeel opleveren voor alle betrokken partijen in het proces. Op termijn moet er één standaard voor de binnenvaart komen. Voorwaarde daarbij is dat het een kostenbesparing oplevert en het de ‘ease of doing business’ in de Rotterdamse haven vergroot.”

Toewerken naar één standaard

Vanaf de zomer 2019 ontvangt Nextlogic direct of via de service Melding Container Achterland (MCA) Barge van Portbase de benodigde data. Daarna zal op korte termijn alle data via Portbase gaan lopen. Op deze manier blijft Portbase voor terminals en barge operators de centrale ingang voor data-uitwisseling. De landelijke dekking en de bestaande aansluitingen van Portbase zorgen dan voor maximale dekking voor de dienstverlening van Nextlogic.

Wouter Groen, eindverantwoordelijk voor Nextlogic: “De integrale planning van Nextlogic gaat in november 2019 van start. Vanaf dat moment willen we 70% van het binnenvaartvolume via Nextlogic laten lopen.” Beide organisaties stellen een gezamenlijke planning op en stemmen hun data de komende tijd op elkaar af zodat er één berichtenstandaard ontstaat. Groen vervolgt: “De komende maanden gaat Nextlogic door met het treffen van de voorbereidingen, inclusief het testen van de integrale planning met de koplopers. Portbase en Nextlogic zorgen voor een goede en correcte transitie voor deze partijen.”

Voordeel

De samenwerking tussen beide organisaties is een logische stap en levert verschillende voordelen op. Zo wordt er maximaal gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur van Portbase, ervaart het bedrijfsleven een centrale ingang voor het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens en is het hergebruik van data voor andere meldingen en aangiftes verderop in het logistieke proces geborgd. Voor alle partijen is dit kosteneffectief; zo hoeft er maar één infrastructuur beheerd en onderhouden te worden. Met deze samenwerking zetten Nextlogic en Portbase de volgende stap naar een toekomst vaste oplossing voor de binnenvaart.